Vriendenkring - Amicale Sonnenburg

Nederlands
- Frans
 

Op het beeld klikken voor
een vergroting met legende

  

Pour la version en français, voir Frans
Naar de brief van 21/11/2015
 
Geachte Mevrouw, Mijnheer,
 
Beste,

Hierbij een uitnodiging om toe te treden tot de Vriendenkring Sonnenburg. Sonnenburg (Slonsk, Polen) was een gevangenis waar 560 Belgen onder het nationaalsocialisme verbleven, stierven, geëxecuteerd werden of overleefden.

De Vriendenkring Sonnenburg is een ‘virtuele’ kring, dwz er is geen lidgeld of vergadering. Men kan lid worden door aanmelding langs e-mail aan
info@sonnenburg.be, een centraal e-mailadres dat wordt opgevolgd door ondermeer Jan Hertogen.

Door het lidmaatschap gaat men akkoord met de doelstellingen en de verwezenlijking ervan zoals hieronder vermeld.
 
In de mededeling van lidmaatschap dient men uit het onderstaande een keuze te maken en deze informatie op te geven in de e-mail van aanmelding:

1. Overlevende van Sonnenburg
2. Familie van een gevangene van Sonnenburg met opgave van de naam van de gevangene
3. Ondersteunend lid van de Vriendenkring met mogelijke deelname aan activiteiten of organisatie
4. Geïnteresseerd lid, wenst enkel op de hoogte gehouden te worden
5. Contactpersoon voor een overlevende of familie die geen email-adres heeft.

Men blijft lid van de Vriendenkring Sonnenburg tot men zich afmeldt. De lijst met leden van de Vriendenkring Sonnenburg wordt enkel gebruikt voor informatie aan de leden.

Gelieve dit bericht zo breed mogelijk te verspreiden bij diegenen die mogelijk familie zijn van gevangenen van Sonnenburg of die er zich willen voor inzetten. Een voorlopige lijst van Belgische gevangenen van Sonnenburg is gepubliceerd op de site www.sonnenburg.be en ook te consulteren langs de link
Belgische gevangenen.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, medewerker.
info@sonnenburg.be
0487 335 552
________________________________________

Vriendenkring Sonnenburg - Doel en haar realisatie

1. Doel: ontwikkelen, ondersteunen en behouden van de herinnering aan overlevenden, overledenen en geëxecuteerden van de gevangenis van Sonnenburg (Slonsk,Polen) onder het nationaalsocialisme.

2. Activiteit. Het doel kan door elk lid en door de Vriendenkring onbeperkt behartigd worden, ondermeer door:

2.1. Uitbouw van de herinnering in het museum in Slonsk en alle activiteiten daaraan verbonden
2.2. Deelname aan de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid op 30 januari in Slonsk en aan alle activiteiten daaraan verbonden
2.3. Zorg dragen voor een Belgische diplomatieke aanwezigheid op de jaarlijkse herinneringsplechtigheid in Slonsk op 30 januari
2.4. Vertegenwoordigen van de Vriendenkring in de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden
2.5. Ondersteunen van de opbouw van een Herinnerings- en Documentatiecentrum voor alle slachtoffers van het nationaalsocialisme in België
2.6. Vertegenwoordigen van de Vriendenkring Sonnenburg in de VVN-BdA, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, www.vvn-bda.de.
2.7. Initiatieven nemen opdat overlevenden en hun families en elkeen die bijgedragen heeft aan de heropbouw van het museum in Slonsk daarvoor erkend worden en in het impressum opgenomen worden.
2.8. Opmaak van een lijst van alle slachtoffers die in Sonnenburg gevangen zaten met als doel hun leven en lijden te documenteren, herinneren en bekend te maken
2.9. Verdere opmaak en onderhoud van de website www.sonnenburg.be

3. Toetreden. Elke overlevende, familie van gevangenen in Sonnenburg en elke geïnteresseerde die het doel van de verenging wil behartigen kan toetreden tot de Vriendenkring Sonnenburg. Toetreden tot de Vriendenkring Sonnenburg kan door eenvoudige melding langs mail. Wanneer men geen e-mail heeft kan zich langs een ander lid met e-mail aanmelden. Bij melding van toetreden dient men naam en het verband met Sonnenburg (overlevende, familie, interesse) op te geven.

4. Representatie. Elk initiatief kan maar in naam van de Vriendenkring genomen worden als de andere leden langs e-mail hiervan op hoogte gesteld worden en hiervan verslag krijgen. Elk voorstel van een lid kan aan alle andere leden overgemaakt worden langs e-mail. Een ontslag uit de Vriendenkring kan langs eenvoudige e-mail.

5. Contact. Minstens 1x per jaar wordt een lijst opgemaakt van alle leden van de Vriendenkring met hun e-mailadres en aan iedereen toegestuurd. Langs het e-mailadres
info@sonnenburg.be zal ingestaan worden voor de informatie-uitwisseling en opmaak van de lijst.

6. Men zegge het voort. Wie contact heeft met overlevenden, familieleden of geïnteresseerden wordt vriendelijk verzocht deze mail doorsturen met de vraag toe te treden tot de vriendenkring Sonnenburg. Iedereen, ook jongere mensen, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn hartelijk welkom om de herinnering aan hun voorouders en medegevangen levendig te houden!